Rani Javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 BEOGRAD-VALJEVO-LOZNICA sa elementima detaljne regulacije

R E P U B L I K A  S R B I J A

M I N I S T A R S T V O   G R A Đ E V I N A R S T V A ,  S A O B R A Ć A J A I  I N F R A S T R U K T U R E

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21)

o g l a š a v a

R A N I J A V N I U V I D

p o v o d o m  i z r a d e

P R O S T O R N O G P L A N A P O D R U Č J A P O S E B N E N A M E N E

R A Z V O D N O G G A S O V O D A R G – 13 B E O G R A D – V A Lj E V O –

L O Z N I C A S A E L E M E N T I M A D E T A Lj N E R E G U L A C I J E

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 Beograd-Valjevo-Loznica sa elementima detaljne regulacije, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 79/21. Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 18. avgusta do 1. Septembra 2021. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Beograda i gradova Valjevo i Loznica, gradskih opština Čukarica, Barajevo, Lazarevac I Obrenovac i opština Lajkovac, Mionica, Ub, Osečina i Krupanj. Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno 1. septembra 2021. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE